Tài liệu mẫu xây dựng lương 3P

Tài liệu mẫu xây dựng lương 3P cho các doanh nghiệp muốn triển khai và áp dụng. Các bước xây dựng lương 3p:

Bước 1: Thống nhất sơ đồ tổ chức

Bước 2: Xây dựng mô tả công việc

– Xây dựng Mô tả công việc

Bước 3: Xây dựng hệ thống lương 3p

+ Xác định P1 – Đánh giá giá trị công việc

– Bước 1: Xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá giá trị công việc

– Bước 2: Xây dựng cách thức quy đổi ra lương (dải lương, thang lương)

– Bước 3: Thành lập hội đồng đánh giá – Đánh giá giá trị từng vị trí

– Bước 4: Quy đổi ra lương cơ bản

+ Xác định P2 – Đánh giá năng lực nghề nghiệp (ASK)

+ Xác định P3 – Đánh giá hiệu quả công việc

Bước 3: Đánh giá thu nhập so với thị trường

Bước 4: Xây dựng và Ra quyết định ban hành quy chế lương

Tải Tài liệu mẫu xây dựng lương 3P TẠI ĐÂY 

Facebook Comments